download software


ihale sınır değer

หน้าหลัก

เทคนิคการเสนอขายสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดในแอปพลิเคชัน TikTok

เก็บตก ภาพก่อนไปดูงานที่ไบเทค-บางนาของแผนกคอมพิวเตอร์

การอบรมให้ความรู้ของ สปสช.
แนะนำสิทธิบัตรทอง วิธีการพบหมอ การรับยา แก่นักเรียนนักศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

กิจกรรมสายรหัส สานสัมพันธ์ 2566 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการแว่วเสียงเพลง

Facebook โรงเรียน

0023.jpg

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสมรรถนะ สุขภาวะสมบูรณ์

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

ข่าวการศึกษา

Feed not found.