Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

หน้าหลัก

@B.B.C. พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ พระภูมิเจ้าที่ เทวดาฟ้าดิน

การตรวจคัดกรองโควิค-19 ของนักเรียนด้วย ATK

การตรวจคัดกรองคณะครูและบุคลากรด้วย ATK

@SHOW DC ประมวลภาพการฉีดวัคซีนของนักเรียน B.B.C.

รับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

Facebook โรงเรียน

0025.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา

23 May 2022