หน้าหลัก

อบรมการปฎิบัติเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ E-Portfolio แบบ New Normal

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

โครงการ 12 สิงหา เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

กิจกรรมเสริมความรู้การเป็นผู้ประกอบการ

Facebook โรงเรียน

0023.jpg

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสมรรถนะ สุขภาวะสมบูรณ์

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

ข่าวการศึกษา

01 October 2022