download software


ihale sınır değer

หน้าหลัก

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2565

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สุขสันต์วันเกษียณ ครูสมมารถ มีศรี

ประมวลภาพลงหนังสือรุ่น EP1

ประมวลภาพลงหนังสือรุ่น EP2

Facebook โรงเรียน

0027.jpg

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสมรรถนะ สุขภาวะสมบูรณ์

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

ข่าวการศึกษา

29 May 2023