download software


ihale sınır değer

หน้าหลัก

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน Commart Thailand 2024

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ B.B.C. DIGITAL 2024

โครงการ ประกวดคัดลายมือ"

โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567"

โครงการ "น้อมวันทา บูชาครู 2567"

Facebook โรงเรียน

0025.jpg

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสมรรถนะ สุขภาวะสมบูรณ์

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

ข่าวการศึกษา

Feed not found.