download software


ihale sınır değer

หน้าหลัก

กิจกรรม บี.บี.ซี. บ่มเพาะผู้ประกอบการ :พารวย EP1

กิจกรรม บี.บี.ซี. บ่มเพาะผู้ประกอบการ :พารวย EP2

โครงการ ตบ-ตี

โครงการมุทิตาบูชาครูเชิดชูบูรพาจารย์

โครงการร้อง เต้น เล่น E-SPORTS 2022

Facebook โรงเรียน

0027.jpg

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสมรรถนะ สุขภาวะสมบูรณ์

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

ข่าวการศึกษา

01 February 2023