download software


ihale sınır değer

หน้าหลัก

...จากการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดสมุทรสาครรวม 548 ราย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมาก กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกจังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้ให้สงบและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
...โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้นักเรียนหยุดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 และมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564    โดยทางโรงเรียนไม่ถือเป็นการขาดเรียน ด้วยทางโรงเรียนห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอให้ดำเนินการตามวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน และการเดินทางด้วยรถสาธารณะ รวมถึงติดตามข่าวจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ทาง ไทยรู้สู้โควิด ด้วยแอปพลิเคชันต่าง ๆ
...ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2563..

Facebook โรงเรียน

0023.jpg

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสมรรถนะ สุขภาวะสมบูรณ์

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

ข่าวการศึกษา

Feed not found.