download software


ihale sınır değer

หน้าหลัก

แจ้งข่าว “การจำหน่ายชุดนักเรียน”

ขณะนี้ทางโรงเรียนได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13 - 31 พ.ค. 2563 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-13.00 น. ชุดนักเรียนชาย หญิง ชุดพละ ตัดเสื้อสูท และการมอบตัว พร้อมนำเอกสารทางด้านการศึกษาและเอกสารส่วนตัวมาที่โรงเรียน โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-2089802-6 ต่อ 147

Facebook โรงเรียน

0026.jpg

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสมรรถนะ สุขภาวะสมบูรณ์

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

ข่าวการศึกษา

01 February 2023