Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

หน้าหลัก
 • 0002
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0017
 • 0023
 • 0024
 • 0025
 • 0027
 • 0028
 • 0029
 • 0033
 • 0034
 • 0035
 • 0036
 • 0037
 • 0038
 • 0041
 • 0043
 • 0044
 • 0046
 • 0049
 • 0050
 • 0051
 • 0053
 • 0054
 • 0055
 • 0056
 • 0057
 • 0060
 • 0061
 • 0062
 • 0063
 • 0064
 • 0065
 • 0066
 • 0067
 • 0068
 • 0069
 • 0070
 • 0071
 • 0072
 • 0073
 • 0074
 • 0075
 • 0076
 • 0077
 • 0078
 • 0079
 • 0080
 • 0081
 • 0082
 • 0083
 • 0084
 • 0085
 • 0086
 • 0087
 • 0088
 • 0089
 • 0090
 • 0091
 • 0092
 • 0093
 • 0094
 • 0095
 • 0100
 • 0101
 • 0102
 • 0103
 • 0104
 • 0105
 • 0200
 • 0201
 • 0202
 • 0203
 • 0204
 • 0205
 • 0206
 • 0207
 • 0208
 • 0209
 • 0210
 • 0211
 • 0212
 • 0213
 • 0214

Facebook โรงเรียน

0025.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา

25 September 2020