Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

หน้าหลัก
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 040
 • 041
 • 044
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105

Facebook โรงเรียน

0024.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา

 • นวัตกรรมเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ป้องกันไวรัส COVID-19
  ทีมงานวิจัยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแบบและคิดค้นอุปกรณ์ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จากบุคลากรทางการแพ
 • บอร์ด กสศ.เห็นชอบปรับแผนรองรับ กลุ่มเด็กยากจนกระทบโควิด-19
  กสศ. ห่วงสถานการณ์โควิด-19 ซ้ำเติมครัวเรือนยากจน หวั่นเปิดเทอมตัวเลขเด็กหลุดนอกระบบเพิ่ม เร่งช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 7 แสนคน ส่งเด็กกลับไปเรียนต่อให้ได้ในช่วงเปิดเทอม  
 • สมศ.รับฟังความเห็นประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบ 5
  สมศ. เปิดเวทีรับฟังความเห็น พัฒนากรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 เผยส่วนใหญ่ต้องการความยืดหยุ่นการประเมิน เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งควรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 1 ครั้งในทุก 5 ปี เสนอแนวคิดคงความ