Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

หน้าหลัก
 • c0500
 • c0501
 • c0502
 • c0503
 • c0504
 • c0506
 • c0507
 • c0508
 • c0509
 • c0510
 • c0511
 • c0512
 • c0513
 • c0514
 • c0515
 • c0516
 • c0517
 • c0518
 • c0519
 • c0520
 • c0521
 • c0522
 • c0523
 • c0524
 • c0525
 • c0526
 • c0527
 • c0528
 • c0529
 • c0530
 • c0531
 • c0532
 • c0533
 • c0534
 • c0535
 • c0536
 • c0537
 • c0538
 • c0539
 • c0540
 • c0541
 • c0542
 • c0543
 • c0544
 • c0545
 • c0546
 • c0547
 • c0548
 • c0549
 • c0550
 • c0551
 • c0552
 • c0553
 • c0554
 • c0555
 • c0556
 • c0557
 • c0558
 • c0559
 • c0560
 • c0561
 • c0562
 • c0563
 • c0564
 • c0565
 • c0566
 • c0567
 • c0569
 • c0570
 • c0571
 • c0572
 • c0573
 • c0574
 • c0575
 • c0576
 • c0577
 • c0578
 • c0579
 • c0580
 • c0581
 • c0582
 • c0583
 • c0584
 • c0585
 • c0586
 • c0587
 • c0588
 • c0589
 • c0590
 • c0591
 • c0592
 • c0593
 • c0594
 • c0595
 • c0596
 • c0597
 • c0598
 • c0599
 • c0600
 • c0601
 • c0602
 • c0603
 • c0604
 • c0605
 • c0606
 • c0607
 • c0608
 • c0609
 • c0610
 • c0611
 • c0612
 • c0613
 • c0614
 • c0615
 • c0616
 • c0617
 • c0618
 • c0619
 • c0620

Facebook โรงเรียน

0025.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา

07 July 2020