Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

หน้าหลัก
 • 0021
 • 0030
 • 0031
 • 0033
 • 0034
 • 0036
 • 0037
 • 0043
 • 0044
 • 0050
 • 0052
 • 0055
 • 0056
 • 0057
 • 0058
 • 0059
 • 0060
 • 0061
 • 0062
 • 0063
 • 0064
 • 0065
 • 0067
 • 0068
 • 0069
 • 0070
 • 0072
 • 0073
 • 0074
 • 0089
 • 0091
 • 0092
 • 0093
 • 0095
 • 0096
 • 0098
 • 0100
 • 0101
 • 0102
 • 0107
 • 0108
 • 0110
 • 0111
 • 0115
 • 0117
 • 0118
 • 0119
 • 0120
 • 0121
 • 0122
 • 0123
 • 0126
 • 0127
 • 0129
 • 0132
 • 0133
 • 0134
 • 0135
 • 0137
 • 0138
 • 0139
 • 0140
 • 0141
 • 0142
 • 0143
 • 0144
 • 0157
 • 0158
 • 0159
 • 0160
 • 0162
 • 0164
 • 0171
 • 0181
 • 0182
 • 0183
 • 0184
 • 0185
 • 0186
 • 0187
 • 0188
 • 0197
 • 0198
 • 0199
 • 0201
 • 0203
 • 0209
 • 0210
 • 0211
 • 0212
 • 0213
 • 0214
 • 0215
 • 0216
 • 0225
 • 0228
 • 0230
 • 0233
 • 0235
 • 0254
 • 0262
 • 0263
 • 0264
 • 0266
 • 0269
 • 0271
 • 0272
 • 0273
 • 0291

Facebook โรงเรียน

0023.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา

06 May 2021