download software


ihale sınır değer

หน้าหลัก

MOU ระหว่าง UTCC และ BBC

พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

Facebook โรงเรียน

0025.jpg

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสมรรถนะ สุขภาวะสมบูรณ์

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาชีพ

ข่าวการศึกษา

28 March 2023