Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

ข่าวการศึกษา

  • นวัตกรรมเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ป้องกันไวรัส COVID-19
    ทีมงานวิจัยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแบบและคิดค้นอุปกรณ์ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จากบุคลากรทางการแพ
  • บอร์ด กสศ.เห็นชอบปรับแผนรองรับ กลุ่มเด็กยากจนกระทบโควิด-19
    กสศ. ห่วงสถานการณ์โควิด-19 ซ้ำเติมครัวเรือนยากจน หวั่นเปิดเทอมตัวเลขเด็กหลุดนอกระบบเพิ่ม เร่งช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 7 แสนคน ส่งเด็กกลับไปเรียนต่อให้ได้ในช่วงเปิดเทอม  
  • สมศ.รับฟังความเห็นประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบ 5
    สมศ. เปิดเวทีรับฟังความเห็น พัฒนากรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 เผยส่วนใหญ่ต้องการความยืดหยุ่นการประเมิน เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งควรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 1 ครั้งในทุก 5 ปี เสนอแนวคิดคงความ