Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวพูลทรัพย์  ตุ้มกาญจน์  ครูผู้สอน กลุ่มวิชาทักษะชีวิต: ภาษาไทย 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ข่าวการศึกษา

24 October 2020